joulukuu 2021

Lastensuojelu on yhteiskuntamme kuumemittari

Lastensuojelu on kuumemittari, joka mittaa yhteiskuntamme tilaa. Suomessa tehdään vuositasolla 90 000 lapsesta lastensuojeluilmoitus. Lastensuojelun avohuollon asiakkaina on 50 000 lasta ja nuorta. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna on yli 19 000, joista huostaanotettuina 11 000 lasta. Viimeisen kolmenkymmen vuoden aikana kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on yli kaksinkertaistunut.

Suomessa 10 % sote-asiakkaista synnyttää yli puolet asiakaskustannuksista. Resurssien näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että suhteellisen pienen asiakas- ja potilasjoukon ympärille rakentuu paljon palveluita. OECD-kustannusvertailussa Suomi on erityispalveluiden maa. Ongelmien ennaltaehkäisyyn panostamisessa jäämme vertailussa reilusti kärjen taakse.

Sote-palvelumme on ajautunut tulipalojen sammuttajaksi. Lastensuojelu ei tee tässä eroa. Lastensuojelun ja sen sisällä viimesijaisen palvelun eli sijaishuollon kustannukset ovat suuret verrattuna niihin resursseihin, joilla pyritään ehkäisemään huostaanottoja.

Lastensuojelun tarpeen väheneminen edellyttää tahtoa ja onnistumisia monella saralla. Se edellyttää oikeamittaisista palveluita oppilashuollossa, mielenterveys- ja päihdetyössä, vammaispalveluissa ja maahanmuuttajatyössä. Se edellyttää yhteistyön rakentumista, ei vain hyvinvointialueen omien palveluiden integroitumisena, vaan sitoutumisena järjestöjen ja yritysten kanssa asiantuntijuutta, matalan kynnyksen palveluita ja ketteryyttä tuovaan monituottajamalliin. Yhteistyössä osallisina tulee olla kuntien kasvatus- ja opetuspalvelut, unohtamatta nuorisokasvatuksen ja harrastesektorin toimijoita.

Lukemien tipahtaminen lastensuojelun kuumemittarissa kertoo kestävistä arvovalinnoistamme; lasten edusta ja oikeuksista, jotka toteutuvat lasten jokapäiväisessä elämässä sekä panostuksistamme lasten elinympäristöihin ja lapsiperheiden palveluihin.

Tuntemattoman potilaan syndrooma

Aluevaalien lähestyessä minulta on monet kerrat kysytty, mitä tämä uudistus antaa kansalaisille?

Asian tutkiminen alkaa usein sote-uudistuksen juurilta. Jo 2000-luvun alussa havahduttiin, että kuntien kantokyky sote-palveluiden järjestäjinä tulee vääjäämättä olemaan koetuksella. Kysymyksen esittäjän kanssa aukaistaan huoltosuhteen segmentit, kuntien verokertymät ja sote-palveluiden kustannustekijät.

Tuon myös esille, että viime vuosina ideologia vasemmalta on päässyt istumaan talousjärjen päälle. Kilpailutettuja palveluita jätetään hyödyntämättä ja kuntayhtymien laskutus paisuu. Kohta kysyjä toteaakin, että kyllähän tässä kuntalaisena ja veronmaksajana uudistus näyttää ihan tarpeelliselta. Ja hyvä, että pystymme maakunnassamme vaikuttamaan siihen, mistä suunnasta sote-palveluiden taustalla tuulee.

Tapahtuuko jotain palveluiden tasolla? Sote-ammattilaista kysymys lämmittää. Kerron myönteisen näkemykseni tiedolla johtamisesta ja uusien teknologioiden mahdollisuuksista. Ja ennen muuta kehittämisen painopisteen siirtymisestä henkilöstöön ja asiakaslähtöisyyteen.

Lähtökohdassa on haasteensa, koska uudistuksen venyminen on saanut aikaiseksi sote-sektorin kehitysviivästymän. Kutsun tätä tuntemattoman potilaan syndroomaksi. Säästöt on tähän mennessä haettu perusterveydenhuollosta ja kansalaisten arjen tasolta. Palveluista, joissa potilaat ja asiakkaat kohdataan ja kuullaan. Kyse on siitä tasosta, jolla voidaan toimia ennaltaehkäisevästi, tukea monialaisesti muita peruspalveluita ja vähentää erityispalveluiden tarvetta.

Näissä palveluissa on tapahduttava jälleenrakentamista ja tehtävä uudet suunnitelmat todeksi. Jotta uudistuksen hyödyt saadaan realisoitua, kysyy se päättäjiltä taitoa ja työmoraalia. Kysyjältä se vaatii aktiivisuutta äänestyspäivänä ja viisautta valinnassaan.